ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από δύο μέρη:
Μέρος Α: Πρόνοιες που αφορούν το Παγκύπριο σώμα
Μέρος Β: Πρόνοιες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα
καταστατικά σωματείων που αποτελούν μέλη του ΚΟΓΕΕ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: Πρόνοιες που αφορούν το Παγκύπριο σώμα

Αρθρο 1: Ονομασία

Ο Οργανισμός θα ονομάζεται ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Κ.Ο.Γ.Ε.Ε.).

Αρθρο 2:

Ο Οργανισμός προωθεί τους σκοπούς του χωρίς διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας ή πολιτικής τοποθέτησης των μελών του.

Αρθρο 3: Έδρα
Έδρα της Ομοσπονδίας ορίζεται η Λευκωσία (όμως κάθε τοπικό σωματείο που την αποτελεί θα έχει την έδρα του στην περιοχή του).
Αρθρο 4: Σκοποί
Οι σκοποί του Οργανισμού είναι:
1. Η προώθηση των συμφερόντων των μελών του και η εξασφάλιση συντονισμένης δράσης προς την κατεύθυνση αυτή.

2. Η επίτευξη και τήρηση ψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης (high standards of service) στο τομέα των επαγγελμάτων και επιχειρήσεων.

3. Η παρακίνηση και ενθάρρυνση των γυναικών, ώστε να αντιλαμβάνονται και να αποδέχονται τις ευθύνες τους μέσα στον επαγγελματικό στίβο καθώς και στην κοινωνία, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

4. Η ενθάρρυνση γυναικών για απόκτηση μόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανώτερης εκπαίδευσης και για χρησιμοποίηση της επαγγελματικής τους ικανότητας και ευφυΐας για το γενικότερο καλό.

5. Η δραστηριοποίηση των δυνάμεων του για προώθηση:

(α) ίσων ευκαιριών και κύρους για τις γυναίκες στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου.
(β) της εξάλειψης των δυσμενών επαγγελματικών διακρίσεων.

6. Η προώθηση φιλίας, συνεργασίας και συναναντίληψης μεταξύ επιχειρηματιών και επαγγελματιών γυναικών όλων των χωρών.

Αρθρο 5: Διεθνής Συνεργασία.

Η ομοσπονδία θα συσχετίζεται με την Διεθνή Ομοσπονδία των Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Γυναικών (International Federation of Business and Professional Women) ως Κυπριακή ομοσπονδία (Cyprus Federation of Business and Professional Women) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Καταστατικού.

Αρθρο 6: Πόροι

α. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, που καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σημ: Η ετήσια συνδρομή συμπεριλαμβάνει και την ετήσια συνδρομή προς τη Διεθνή Ομοσπονδία.
β. Εισφορές και δωρεές.
γ. Έσοδα από Εκδηλώσεις.
δ. Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στον Οργανισμό.

Αρθρο 7: Μέλη

7.1. Στην Ομοσπονδία μπορούν να ανήκουν οργανώσεις, παραρτήματα ή σωματεία εργαζομένων γυναικών που αναφέρονται σε πόλεις, ή επαρχίες ή άλλες περιοχές της Κύπρου. Θα πρέπει:

– να αποτελούνται τουλάχιστο από 20 μέλη εκ των οποίων τουλάχιστο 75% απασχολούνται ενεργά ως επαγγελματίες ή επιχειρηματίες.
– να αποδέχονται τους σκοπούς της Ομοσπονδίας όπως αναφέρονται στο άρθρο 4, και να αποδέχονται τις πρόνοιες του Μέρους Β. του παρόντος Καταστατικού που αφορούν τοπικά σωματεία, παραρτήματα και οργανώσεις και που θα είναι γνωστά με το ακρονύμιο «ΟΓΕΕ» ακολουθούμενο από το όνομα της πόλης τους.

7.2. Νοείται ότι τα φυσικά πρόσωπα-μέλη των σωματείων/οργανώσεων που αποτελούν μέλη της Ομοσπονδίας είναι κατ’ επέκταση μέλη της ΚΟΓΕΕ για σκοπούς διάκρισης τους από παρόμοιους οργανισμούς του εξωτερικού.

7.3. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών αποτελείται από τα εξής αυτόνομα τοπικά σωματεία που υιοθετούν τις πρόνοιες του Καταστατικού για τοπικά σωματεία:

Λευκωσίας
Λεμεσού
Λάρνακας- Αμμοχώστου
Πάφου
Κερύνειας
Οργανισμός Νέων Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών
Φυσικά πρόσωπα που ενεγράφησαν στην ΚΟΓΕΕ και παραμένουν μέλη μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας των σωματείων αυτομάτως αποτελούν μέλη των σωματείων της περιοχής όπου κατοικούν και /ή εργάζονται.

7.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας δικαιούται με την αύξηση των μελών να εγκρίνει την διαχωρισμό των πιο πάνω σωματείων σε μικρότερα σώματα κατόπιν αιτήσεως των σωματείων αυτών, ώστε ν’ αντιπροσωπεύουν περισσότερο τον τοπικό χαρακτήρα τους.

7.5. Νοείται ότι όλα τα υφιστάμενα σωματεία, όσο και άλλα που μπορεί να δημιουργηθούν από υφιστάμενα μέλη, όσο και άλλα σωματεία που επιθυμούν ένταξη στην ομοσπονδία, θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις πρόνοιες της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

7.6. Η εγγραφή νέων σωματείων γίνεται με την υποβολή αίτησης από το Δ.Σ. του ενδιαφερομένου σωματείου που να συνοδεύεται από το Καταστατικό της και τον κατάλογο των μελών. Το Συμβούλιο της ΚΟΓΕΕ θα πρέπει να δώσει απάντηση μέσα σε δύο μήνες.

7.7. Μέλος μπορεί να διαγραφεί αν:

– υποβάλει έγγραφη αίτηση προς τον σκοπό αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας.
– αν δεν καταβάλει την συνδρομή του αφού ειδοποιηθεί σχετικά
– αν το καταστατικό του παύσει να συνάδει με τις πρόνοιες της Ομοσπονδίας.

Αρθρο 8: Αξιωματούχοι

Αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας που αποτελούν την Εκτελεστική της Επιτροπή είναι η Πρόεδρος, δύο Αντιπρόεδροι, η Γραμματέας, η Ταμίας και η Αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος.

Αρθρο 9: Καθήκοντα Αξιωματούχων

Τα καθήκοντα των αξιωματούχων θα είναι τα συνήθη καθήκοντα των θέσεων αυτών όπως περιγράφονται στην ανάλογη πρόνοια του Μέρους Β του παρόντος καταστατικού με προσαρμογή ώστε να αντικατοπτρίζουν την Παγκύπρια υπόσταση των θέσεων. Η Πρόεδρος προεδρεύει των συνελεύσεων και έχει νικώσα ψήφο. Εκπροσωπεί επίσης το Σωματείον δικαστικά και εξώδικα.

Αρθρο: 10 Εκλογές

10.1. Εκλογές διεξάγονται κάθε τρία χρόνια.

10.2. Υποψηφιότητες για τις θέσεις αξιωματούχων, (και Προέδρων Επιτρόπων, αν η συνέλευση έτσι αποφασίσει), υποβάλλονται από τα σωματεία / μέλη της Ομοσπονδίας με την έγκριση των υποψηφίων. Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που μπορεί να υποβληθεί από κάθε ΟΓΕΕ καθορίζεται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και ο ίδιος αριθμός θα ισχύει για όλα τα ΟΓΕΕ.

10.3. Οκτώ ως δέκα βδομάδες πριν την Γενική Συνέλευση η Γραμματέας της Ομοσπονδίας ανακοινώνει ότι αποδέχεται υποψηφιοτήτων οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν κοντά της όχι αργότερα από ένα μήνα πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης.

10.4. Μόνο γυναίκες που ασχολούνται ή απασχολούνταν ενεργά σε επαγγέλματα ή επιχειρήσεις μπορούν να είναι υποψήφιες.

10.5. Οι εκλογές γίνονται με μυστική ψηφοφορία.
10.6. (α) Οι εκλεγείσες δεν μπορούν να εκλεγούν στην ίδια θέση για πέραν από δύο συνεχόμενες θητείες.
(β) Υποψήφιες που εκλέγονται ως αξιωματούχοι στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας δεν μπορούν να κατέχουν θέση σε διοικητικό συμβούλιο τοπικού ΟΓΕΕ.

10.7. Οι νεοεκλεγείσες αξιωματούχοι (και πρόεδροι επιτροπών, αν έτσι αποφασιστεί) αναλαμβάνουν καθήκοντα αμέσως μετά την λήξη της θητείας των προηγούμενων αξιωματούχων.

Σημείωση: Μπορεί με συμφωνία μεταξύ των συμβουλίων των ΟΓΕΕ να μην τηρηθεί η πρόνοια στο άρθρο 10.6.β.
Αρθρο 11: Διοίκηση της Ομοσπονδίας
Ευθύνη για την διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει:
α. η Εκτελεστική Επιτροπή
β. το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

Αρθρο 12: Καθήκοντα Εκτελεστικής Επιτροπής

12.1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστο τέσσερις φορές μεταξύ γενικών συνελεύσεων και συνεδριάσεων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου σε τόπο και χρόνο που ήθελε συμφωνηθεί.
12.2. Τα καθήκοντα της περιλαμβάνουν:

1. να διεξάγει τις εργασίες της Ομοσπονδίας
2. να δίνει αναφορά στο Συμβούλιο και στην Γ ενική Συνέλευση.
3. να εξετάζει αιτήσεις από σωματεία που επιθυμούν να ενταχθούν στην ομοσπονδία και να διακριβώσει ότι το καταστατικό τους συνάδει με τις πρόνοιες της ΚΟΓΕΕ.
4. να εγκρίνει τις πληρωμές που γίνονται από την Ταμία.
5. να συμπληρώνει θέσεις εκλεγμένων μελών που κενώνονται μεταξύ συνελεύσεων.
6. να διορίζει έμμισθους λειτουργούς και υπαλλήλους κατόπιν εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής και με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

12.3. Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών της και οι αποφάσεις της είναι έγκυρες όταν λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία.

Αρθρο 13: Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο

13.1 Το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποτελείται από τους εξής:

– τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής
– μια εκπρόσωπο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της κάθε τοπικής οργάνωσης/παραρτήματος/ συνδέσμου που ανήκει στην Ομοσπονδία.
– τις Προέδρους των μονίμων επιτροπών.

13.2 Το Συμβούλιο θα συνέρχεται τουλάχιστο δύο φορές τον χρόνο.

13.3 Τα καθήκοντα του Συμβουλίου είναι:

α. να συγκαλεί την Γενική Συνέλευση
β. να εφαρμόζει την πολιτική της ομοσπονδίας
γ. να διορίζει μόνιμες και έκτακτες επιτροπές
δ. να δέχεται τις αναφορές /εκθέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και των άλλων επιτροπών.
ε. να λαμβάνει μέτρα για θέματα που του αναθέτει η Γ ενική Συνέλευση
στ. να κάνει εισηγήσεις στην Γενική Συνέλευση.

10.1. Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν συνέρχονται τα 2/3 των μελών του νοουμένου ότι εκπροσωπούνται τουλάχιστο το 1 /2 των σωματείων που το αποτελούν.

Αρθρο 14: Επιτροπές

14.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει μόνιμες και έκτακτες επιτροπές.. Στις μόνιμες επιτροπές συγκαταλέγονται οι εξής:

Επιτροπή Προέδρων, Επιτροπή Οικονομικών και Προγραμματισμού, Επιτροπή Μελών και Καταστατικού, Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών και Θέσης της Γυναίκας, Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων.

14.2 Αν έτσι ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο οι θέσεις προέδρων των μονίμων επιτροπών θα είναι εκλέξιμες μετά από την υποβολή υποψηφιοτήτων με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη Εκτελεστικής Επιτροπής.

Αρθρο 15: Γενική Συνέλευση

15.1 Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από:

α. την Εκτελεστική Επιτροπή
β. τις Προέδρους μονίμων Επιτροπών.
γ. τις εκπροσώπους κάθε σωματείου που συμμετέχει στην Ομοσπονδία πάνω στην βάση μιας εκπροσώπου για κάθε 20 μέλη ενός ΟΓΕΕ

15.2 Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά κάθε διετία. Όλα τα μέλη των σωματείων που ανήκουν στην ομοσπονδία μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

15.3 Οι εργασίες της Γ ενικής Συνέλευσης περιλαμβάνουν:

α. τον καθορισμό της πολιτικής της Ομοσπονδίας.
β. την αποδοχή και αξιολόγηση της Έκθεσης της Εκτελεστικής Επιτροπής, γ. την αποδοχή και έγκριση των ελεγμένων λογαριασμών και του προϋπολογισμού.
δ. την αποδοχή και αξιολόγηση των εκθέσεων που υποβάλλουν οι πρόεδροι μονίμων και εκτάκτων επιτροπών,
ε. την αποδοχή και αξιολόγηση των εισηγήσεων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.
στ. την έγκριση ψηφισμάτων για θέματα που αφορούν την Ομοσπονδία
ζ. την έγκριση των τελών που καταβάλλουν τα μέλη προς την Ομοσπονδία,
η. την εκλογή αξιωματούχων και την εκλογή προέδρων μονίμων επιτροπών αν έτσι ήθελε αποφασιστεί.
θ. τον διορισμό εκλεκτών.

15.4 Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/2 όσων δικαιούνται να ψηφίσουν και τουλάχιστο το 1/2 των εκπροσωπούμενων σωματείων.

Αρθρο 16: Οικονομικά θέματα

16.1. Κάθε μέλος σωματείου που συμμετέχει στην ΚΟΓΕΕ θα καταβάλλει μέσω του σώματος στο οποίο ανήκει ετήσια συνδρομή στην Ομοσπονδία που θ’ αποφασίζεται στη Συνέλευση. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται και η ετήσια συνδρομή κάθε μέλους, μέσω της Ομοσπονδίας, προς την Διεθνή Ομοσπονδία (BPW International) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (BPW Europe).

16.2. Η Οικονομική Επιτροπή ασχολείται με την παρακολούθηση των οικονομιών την εξεύρεση πόρων και την ετοιμασία του προϋπολογισμού.

16.3. Ενόσω παραμένει μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας (IFBPW) η Κυπριακή Ομοσπονδία δέχεται τις οικονομικές υποχρεώσεις και διαδικασίες που ζητά από τα μέλη του το Διεθνές.

Αρθρο 17: Τροποποιήσεις

Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί σε ειδικά προς τούτο συγκληθείσα, ή σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση, με πλειοψηφία δύο τρίτων των δικαιούμενων ψήφο στη συνέλευση, νοουμένου ότι έχουν τηρηθεί οι εξής διαδικασίες:

– η τροποποίηση έχει υποβληθεί έγκαιρα προς την Γραμματέα ώστε τουλάχιστο 10 εβδομάδες πριν την συνέλευση να κυκλοφορήσει στα σωματεία που απαρτίζουν την Ομοσπονδία. Οι απόψεις τους πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματέα πέντε βδομάδες πριν την προτεινόμενη συνέλευση, ώστε να κυκλοφορήσει 21 μέρες πριν την συνέλευση τελικό κείμενο.

– η προτεινόμενη τροποποίηση έχει μελετηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και έχει κοινοποιηθεί προς και εγκριθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία.

Δεδομένου ότι τόσο η Εκτελεστική Επιτροπή όσο και τα σωματεία που απαρτίζουν την ομοσπονδία είναι σύμφωνοι, η συνέλευση μπορεί να κληθεί συντομότερα, αλλά η υποστήριξη των 2/3 για τροποποίηση παραμένει απαραίτητη.

Για τροποποίηση των σκοπών του Καταστατικού απαιτείται η συναίνεση των 3/4 των μελών του.

Αρθρο 18: Διάλυση της Ομοσπονδίας

18.1. Η ομοσπονδία διαλύεται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που καλείται για τον σκοπό αυτό νοουμένου ότι:

– η πρόταση για διάλυση έχει υποβληθεί εγγράφως στην Εκτελεστική Επιτροπή και υποστηρίζεται από τουλάχιστο 1/2 των σωματείων που απαρτίζουν το σώμα.
– η πρόταση θα κυκλοφορήσει σε όλους όσους έχουν δικαίωμα ψήφου στην συνέλευση τουλάχιστο δύο μήνες προ της ημερομηνίας της συνέλευση.
– κατά την συνέλευση η πρόταση τα τύχει της υποστήριξης τουλάχιστο 3/4 των παρευρισκομένων.

18.2. Τυχόν περιουσία της Ομοσπονδίας αφού εξοφληθούν οι υποχρεώσεις της θα διανεμηθεί ως ήθελε αποφασίσει η συνέλευση. Νοείται ότι δεν μπορεί να διανεμηθεί στα μέλη του σωματείου.

ΜΕΡΟΣ Β: Πρόνοιες που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα καταστατικά σωματείων πο\> αποτελούν μέλη του ΚΟΓΕΕ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
(όνομα περιοχής)

Αρθρο 1:

Ονομασία: Ο Οργανισμός θα ονομάζεται ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓYΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΓΕΕ) και ακολουθεί το όνομα της πόλης/των πόλεων ή άλλης περιοχής με την οποία θα είναι γνωστός ο οργανισμός.

Ο οργανισμός είναι συνδεδεμένος με την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ). Μπορεί να έχει δική του σφραγίδα ή να υιοθετήσει την σφραγίδα της ΚΟΓΕΕ.

Αρθρο 2:

Ο Οργανισμός προωθεί τους σκοπούς του χωρίς διάκριση φυλής, γλώσσας, θρησκείας ή πολιτικής τοποθέτησης των μελών του.

Αρθρο 3: Έδρα
Έδρα ορίζεται η πόλη στην οποία συνέρχονται τα μέλη του.

Αρθρο 4: Σκοποί:

Οι σκοποί του Οργανισμού είναι:
1. Η προώθηση και η εξασφάλιση συντονισμένης δράσης.

2. Η επίτευξη ψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης (high standards of service) στο τομέα των επαγγελμάτων και υπηρεσιών.

3. Η παρακίνηση και ενθάρρυνση των γυναικών, ώστε να αντιλαμβάνονται και να αποδέχονται τις ευθύνες τους μέσα στον επαγγελματικό τομέα και στην κοινότητα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

4. Η ενθάρρυνση γυναικών για:

(α) απόκτηση μόρφωσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανώτερης εκπαίδευσης
(β) χρησιμοποίηση της επαγγελματικής τους ικανότητας και ευφυΐας για το γενικότερο καλό.

5. Η εργασία με σκοπό να υπάρξουν:

(α) ίσες ευκαιρίες και κύρος για τις γυναίκες στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου.
(β) την εξάλειψη δυσμενών επαγγελματικών διακρίσεων.

6. Την προώθηση φιλίας, συνεργασίας και συναναντίληψης μεταξύ επιχειρηματιών και επαγγελματιών γυναικών όλων των χωρών.

Αρθρο 5: Διεθνής Συνεργασία:

Ο Οργανισμός θα συσχετίζεται με την Διεθνή Ομοσπονδία των Επιχειρηματΐ(£ν και Επαγγελματιών Γυναικών ( ΒΡ\ν ίιιίβπι&ΐιοηβΐ) μέσω της ΚΟΓΕΕ σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Καταστατικού. Στο επιστολόχαρτο του Οργανισμού θα αναγράφεται ότι είναι μέλος του ΚΟΓΕΕ.

Αρθρο 6: Πόροι

α. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή που καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σημ.: Η ετήσια συνδρομή συμπεριλαμβάνει και τις ετήσιες συνδρομές προς την ΚΟΓΕΕ και τη Διεθνή Ομοσπονδία.
β. Εισφορές και δωρεές
γ. Έσοδα από εκδηλώσεις
δ. Κάθε άλλο έσοδο που περιέρχεται νόμιμα στον Οργανισμό.

Νοείται ότι κάθε ΟΓΕΕ θα έχει δικό του ταμείο και δύναται να λειτουργεί τραπεζικό λογαριασμό που θα δεσμεύεται από τις υπογραφές των αρμοδίων αξιωματούχων.

Αρθρο 7: Μέλη: εγγραφή – διαγραφή- παύση
Τα Μέλη διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1. Τακτικά Μέλη
2. Επίτιμα
3. Επισκεπτόμενα

1. Τακτικά Μέλη

Δικαίωμα συμμετοχής στον Οργανισμό έχουν οι γυναίκες επιχειρηματίες επαγγελματίες μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, άνω των 26 ετών, που αποδέχονται τους σκοπούς του Οργανισμού. Τουλάχιστο 75% των μελών πρέπει να απασχολούνται ενεργά σε επιχειρήσεις και επαγγέλματα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στο είδος επαγγέλματος. Τα μέλη επιλέγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΚΟΓΕΕ.

2. Επίτιμα Μέλη

Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού πρόσωπα που έχουν διακριθεί στον τομέα τους και έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στα κοινά ή /και στον οργανισμό, για την εκπλήρωση των σκοπών και επιδιώξεων του.
Τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις του Οργανισμού όχι όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής.

3. Επισκεπτόμενα Μέλη

3.1 Μέλη άλλων οργανισμών ΒPW που βρίσκονται προσωρινά στην Κύπρο.

3.2 Γυναίκες επιχειρηματίες ή επαγγελματίες που κατοικούν προσωρινά στην Κύπρο, δεδομένου ότι πληρούν τα βασικά κριτήρια εισδοχής μελών και αποδέχονται τους σκοπούς του οργανισμού.

3.3 Μέλη συνδεδεμένα απευθείας με το BPW International τα οποία ικανοποιούν τον όρο Members at Large του Διεθνούς Καταστατικού.

Τα επισκεπτόμενα μέλη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις εκδηλώσεις του
Οργανισμού όχι όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής.

Αρθρο 8: Διαδικασία εγγραφής/διαγραφής μέλους

8.1 Τα υποψήφια μέλη υποβάλλουν έγγραφη και ενυπόγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου τους, το οποίο εξετάζει την αίτηση, αποφασίζει, εντός ενός μηνός από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως για την εγγραφή ή μη της αιτήτριας και ανακοινώνει την απόφαση του γραπτώς.

8.2 Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τους λόγους που αναγράφονται στο άρθρο 9.

Αρθρο 9: Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη υποχρεούνται:

9.1 Να προσφέρουν κάθε βοήθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Οργανισμού.

9.2 Να συμμορφώνονται με τους όρους του καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γ ενικής Συνέλευσης

9.3 Να καταβάλλουν τακτικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

9.4 Να αποφεύγουν οποιανδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέροντα του Οργανισμού.

9.5 Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθήκον οποτεδήποτε κρίνει ότι τα συμφέροντα του σωματείου απαιτούν τούτο, με επιστολή του να διαγράψει από το μητρώο των μελών του Οργανισμού οποιοδήποτε μέλος του, είτε είναι απλό ή αξιωματούχος ή να παύσει από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλος-αξιωματούχο, για τους ακόλουθους λόγους:

α. Το μέλος παραιτείται οικειοθελώς με επιστολή προς τη Γραμματέα.
β. Το μέλος παραλείπει να καταβάλει την συνδρομή του ή/και δεν συμμορφώνεται
αφού προειδοποιηθεί από τη Γ ραμματέα.
γ. Το μέλος έχει ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι στον Οργανισμό ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς και επιδιώξεις του ή ενεργεί με τρόπο που τείνει να εκθέσει και να μειώσει το κύρος του οργανισμού, ή δεν σέβεται ή δεν εφαρμόζει το παρόν καταστατικό ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
δ. Το μέλος αποδεικνύεται ένοχο σε δικαστική ή άλλη διαδικασία που ενέχει ηθική αισχρότητα ή μη κόσμια συμπεριφορά

9.6 Μέλος που αποβάλλεται ή παύεται για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 9.5.γ θα πρέπει προηγουμένως να έχει ειδοποιηθεί για τους λόγους και να του δοθεί η ευκαιρία για εξηγήσεις / απολογία.

9.7 Μέλος που αποβάλλεται δυνάμει των προνοιών β, γ και δ της παρ.9.5 μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και τυχόν ψηφοφορία είναι μυστική.

Αρθρο 10: Εκλογές

10.1. Εκλογές διενεργούνται κάθε τρία χρόνια.

10.2. Υποψηφιότητες για τις θέσεις της Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στη γραμματεία του Οργανισμού ένα μήνα πριν την Γεν. Συνέλευση.

10.3. Δικαίωμα για υποβολή υποψηφιότητας έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του ΚΟΓΕΕ έχουν τακτοποιήσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις.

10.4. Τουλάχιστο δύο βδομάδες πριν από την Γενική Συνέλευση στέλλεται σε κάθε μέλος κατάλογος των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί.

10.5. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία στη διάρκεια της Ετήσιας Γεν. Συνέλευσης με χωριστές εκλογές για την θέση της Προέδρου και χωριστές τα υπόλοιπα μέλη.

10.6. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση μεταξύ των παρισταμένων και μη υποψηφίων μελών.

10.7. Σε κάθε ψηφοφορία θεωρούνται ως εκλεγείσες οι υποψήφιες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ εκείνων που καταλαμβάνουν την τελευταία θέση στο Συμβούλιο η εκλογή αποφασίζεται με κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων μελών. Τυχόν μη εκλεγείσες υποψήφιες θα αποτελούν κατάλογο επιλαχουσών με σειρά ανάλογη προς τις ψήφους που έλαβαν. Αν δεν υπάρχουν τουλάχιστο τρεις επιλαχούσες, η Συνέλευση θα ορίζει με την έγκριση τους μέχρι τρία μέλη στον κατάλογο επιλαχουσών.

10.8. Οι αξιωματούχοι του Συμβουλίου δικαιούνται να επανεκλεγούν, αλλά δεν μπορούν να παραμείνουν στη ίδια θέση περισσότερο από δύο συνεχείς θητείες.

10.9. Το νεοεκλεγέν Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αμέσως μετά την λήξη της Γεν. Συνέλευσης και συνέρχεται το αργότερο σε τρεις μέρες, για να καταρτισθεί σε σώμα.

Σημείωση: Κατά τις πρώτες εκλογές μετά την δημιουργία της τοπικής οργάνωσης, και νοουμένου ότι η συνέλευση των μελών συμφωνεί, θα απλουστευθεί η διαδικασία της υποβολής υποψηφιοτήτων και δυνατόν να μη τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 10.2, 10.4, 10.5.

Αρθρο 11:

Αξιωματούχοι του Οργανισμού που αποτελούν την Εκτελεστική Επιτροπή είναι:

– Πρόεδρος
– 2 Αντιπρόεδροι
– Γραμματέας
– Ταμίας

Αρθρο 12: Διοικητικό Συμβούλιο

Το Συμβούλιο αποτελείται από τις εκλεγμένες αξιωματούχους και μέλη, και την αμέσως
προηγούμενη πρόεδρο. Όλα τα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να είναι μέλη του ΚΟΙΈΕ.

Ο αριθμός των εκλεγμένων μελών του Συμβουλίου καθορίζεται με τον αριθμό τοον μελών του Οργανισμού, δηλ. μια σύμβουλος για κάθε 8/10 μέλη.

Τα καθήκοντα του Συμβουλίου είναι:

12.1 Συγκαλεί συνεδριάσεις τουλάχιστο 10 φορές το χρόνο και εφαρμόζει την πολιτική του Οργανισμού και της ΚΟΓΕΕ.

12.2 Εξετάζει και αποδέχεται (ή απορρίπτει) αιτήσεις μελών.

12.3 Διαγράφει μέλη με βάση τις πρόνοιες στο άρθρο 9.
12.4 Εγκαθιδρύει μόνιμες και έκτακτες επιτροπές, διορίζει τις προέδρους των επιτροπών και /ή άτομα υπεύθυνα για συγκεκριμένα θέματα και συμπληρώνει οποιεσδήποτε θέσεις εκλεγμένων αξιωματούχων ή μελών έχουν κενωθεί μεταξύ των Ετησίων Γ ενικών Συνελεύσεων από τον κατάλογο των επιλαχόντων μελών. Αν δεν υπάρχουν επιλαχούσες συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή μελών στις κενωθείσες θέσεις με την διενέργεια ενδιάμεσων εκλογών. Εάν μια, ή περισσότερες θέσεις κενωθούν τρεις μήνες ή λιγότερο, πριν τη λήξη της θητείας του, το Δ.Σ. να δικαιούται να συνεχίσει να λειτουργεί με τις θέσεις αυτές κενές μέχρι τη λήξη της θητείας του.

12.5 Λαμβάνει και αξιολογεί τις εκθέσεις των μόνιμων και έκτακτων επιτροπών και κάνει εισηγήσεις σε όλα τα μέλη.

12.6 Εγκρίνει τις δαπάνες και εξουσιοδοτεί την Ταμία να τις διεκπεραιώνει.

12.7 Εξετάζει και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για όλα τα θέματα που τίθενται υπόψη του από μέλη του Οργανισμού ή άλλους παράγοντες.

12.8 Εάν το Καταστατικό δεν καθορίζει διαδικασία επί κάποιου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ενεργήσει όπως κρίνει ορθό λαμβάνοντας υπόψη, αν είναι σχετική, την γενικώς ισχύουσα τακτική.

12.9 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν συνεδριάζουν τα 2/3 των μελών του και οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές όταν ψηφίζουν το 1/2 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας η Πρόεδρος ή η Προεδρεύουσα έχει την νικώσα ψήφο.

12.10 Οι τακτικές συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται με προειδοποίηση 7 ημερών και οι έκτακτες με προειδοποίηση 48 ωρών.

Αρθρο 13: Καθήκοντα Αξιωματούχων

Πρόεδρος:

Α. Η Πρόεδρος προΐσταται του ΟΓΕΕ και τον εκπροσωπεί στην κοινότητα απέναντι στις
Αρχές και την Δικαστική Εξουσία.

Β. Στη διάρκεια της θητείας της η Πρόεδρος:1. Προσφέρει καθοδήγηση στα Μέλη.
2. Προεδρεύει των συνεδριών του Συμβουλίου και της ολομέλειας.
3. Ετοιμάζει μαζί με την Γραμματέα την Ημερήσια Διάταξη για κάθε Συνεδρία.
4. Προεδρεύει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και λογοδοτεί προς τα μέλη.

Γ. Υπευθυνότητες της Προέδρου προς τη Διεθνή Ομοσπονδία και /ή ττ]ν Παγκύπρια Ομοσπονδία:

α) Πληροφορείται για τις μηνιαίες εγκυκλίους του κεντρικού γραφείου της Διεθνούς Ομοσπονδίας και ενημερώνει σχετικά τα μέλη του Οργανισμού
β) Διασφαλίζει ότι οι ετήσιες συνδρομές προς διεθνή και Παγκύπρια σώματα αποστέλλονται έγκαιρα και ότι στέλλονται έγκαιρα οι απαντήσεις σε ερωτηματολόγια και άλλα θέματα.
γ) Διευθετεί την αποστολή αναφορών για ειδικά θέματα στο περιοδικό του BPW International.
δ) Είναι υπεύθυνη για την αποστολή στην ΚΟΓΕΕ σύντομης αναφοράς που να καλύπτει την εξέλιξη του ΟΓΕΕ για τις δύο προηγούμενες χρονιές. Οι αναφορές προς την Γενική Γραμματεία του BPW International πρέπει να στέλλονται μέχρι την 31 Μαρτίου της χρονιά κατά την οποία λαμβάνει χώρα το Διεθνές Συνέδριο.

Αμέσως προηγούμενη Πρόεδρος:

Όταν η Πρόεδρος τελειώσει τη θητεία της πρέπει να παραδώσει στη διάδοχο της όλα τα πρακτικά, αρχεία και σχετικές πληροφορίες.
Η προηγούμενη Πρόεδρος συνεχίζει να συμμετέχει σε όλες τις εργασίες ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντιπρόεδρος:

Η Αντιπρόεδρος παρευρίσκεται στις συνεδρίες του Συμβουλίου και της Ολομέλειας. Αναπληρώνει την Πρόεδρο, όταν απουσιάζει. Εκτείνει οποιαδήποτε καθήκοντα της ανατεθούν από την Πρόεδρο ή το Συμβούλιο.

Αντιπροσωπεύει την Πρόεδρο σε συναντήσεις, όταν αυτή αδυνατεί.

Βοηθά την Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

Η Αντιπρόεδρος μπορεί να προεδρεύει μια επιτροπής.

Γραμματέας:

Η Γραμματέας έχει τις ακόλουθες ευθύνες:

α) Παρακολουθεί όλες τις συνεδρίες του Συμβουλίου και της Ολομέλειας.
β) Είναι υπεύθυνη για την αλληλογραφία και το αρχείο το οποίο μετά το τέλος της θητείας
της παραδίδει στη διάδρχο της.
γ) Συνεργάζεται με την Πρόεδρο και την ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Οργανισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά το Καταστατικό.
δ) Διατηρεί ενημερωμένο το αρχείο με όλα τα ονόματα και διευθύνσεις των μελών.
ε) Αποστέλλει τις ειδοποιήσεις και την ημερήσια διάταξη μέσα στα πλαίσια που προνοεί το Καταστατικό πληροφορώντας τα μέλη για την ημερομηνία, τόπο και χρόνο των συνεδριάσεων.
στ) Μαζί με την Πρόεδρο ετοιμάζουν την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίας και βοηθά στην ομαλή διεξαγωγή της.
ζ) Κρατεί πρακτικά όλων των συνεδριάσεων σε ειδικό Βιβλίο Πρακτικών, η) Δέχεται τις υποψηφιότητες των αξιωματούχων και μελών του Συμβουλίου και πληροφορεί την Ολομέλεια για τον κατάλογο υποψηφίων, όπως προνοεί το Καταστατικό,
θ ) Πληροφορεί τη Γραμματέα της ΚΟΓΕΕ:

1. για τα ονόματα και τις διευθύνσεις των νέων αξιωματούχων
2. για τυχόν αλλαγές του Καταστατικού εντός ενός μηνός από την ημερομηνία υιοθέτησης τους
3. για τυχόν άλλα θέματα που αφορούν τον Οργανισμό σε σχέση με τη Διεθνή Ομοσπονδία
4. για την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ορισμού της.
5. εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα της έχουν ανατεθεί σχετικά με την αρμοδιότητα της Γραμματέως.

Ταμίας:

Η Ταμίας έχει τις ακόλουθες ευθύνες:

α) Παρακολουθεί όλες τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και Ολομέλειας,
β) Κρατά ακριβείς λογαριασμούς εσόδων και εξόδων.
γ) Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές και άλλα έσοδα και τα καταθέτει σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου σε Τραπεζικό Λογαριασμό,
δ) Εκδίδει τις απαιτούμενες αποδείξεις.
ε) Ετοιμάζει κατάσταση λογαριασμών, όποτε αυτό ζητηθεί από το Συμβούλιο.
στ) Παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού κατά τη Γεν. Συνέλευση προς
έγκριση.
ζ) Εμβάζει έγκαιρα στη Διεθνή Ομοσπονδία τις συνδρομές και εισπράξεις.
η) Εξασκεί οιαδήποτε άλλα καθήκοντα της ανατίθενται σχετικά με το αξίωμα της.
θ) Η Ταμίας συνεργάζεται με την Πρόεδρο και την Οικονομική Επιτροπή στην καθιέρωση της οικονομικής πολιτικής του Οργανισμού.

Αρθρο 14: Επιτροπές

14.1. Μόνιμες επιτροπές: Χειρίζονται θέματα που αφορούν τα μέλη, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τα οικονομικά και είναι γνωστές ως:

Επιτροπή μελών,
Οικονομικών και Προϋπολογισμού,
Εκδηλώσεων

14.2. Έκτακτες επιτροπές μπορούν να σχηματισθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού.
14.3. Οι Πρόεδροι των Μονίμων Επιτροπών θα διορίζονται από τα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου.

Αρθρο 15: Γενική Συνέλευση

15.1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο μετά από 15ήμερη γραπτή προειδοποίηση. Απαρτία αποτελούν τα 2/3 των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αποτελούν. απαρτία όσα μέλη παρευρίσκονται.
Της Γ ενικής Συνέλευσης προεδρεύει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία το 50% συν ένα μέλος.

15.2. Εργασίες της Γ ενικής Συνέλευσης:

α) Καθορίζει την Πολιτική του Οργανισμού στο τοπικό επίπεδο.

β) Λαμβάνει και αξιολογεί την έκθεση πεπραγμένων του Συμβουλίου, τους ελεγμένουί λογαριασμούς και τον ισολογισμό.

γ) Αξιολογεί τις αναφορές των προέδρων των μόνιμων και έκτακτων επιτροπών, καθώς επίσης και τις εισηγήσεις του Συμβουλίου.

δ) Αξιολογεί και εγκρίνει τις προτεινόμενες δραστηριότητες του οργανισμού.

ε) Καθορίζει τη συνδρομή των μελών στο τοπικό επίπεδο κατόπιν εισηγήσεως του Συμβουλίου.

στ) Εκλέγει κάθε διετία τους αξιωματούχους και τα μέλη του Συμβουλίου, ως επίσης και 2 μέλη εκλεκτική επιτροπή η οποία υποβάλλει ηλεγμένους λογαριασμούς στην Γενική Συνέλευση.

Αρθρο 16: Καταστατική Συνέλευση

16.1. Η Καταστατική Συνέλευση συγκαλείται για την έγκριση του Καταστατικού ή αλλαγή άρθρων του.

16.2. Το Καταστατικό εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών.

16.3. Το Καταστατικό τροποποιείται στην Καταστατική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών που ψηφίζουν με την προϋπόθεση ότι:

α) Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει μελετηθεί από το Συμβούλιο του ΟΓΕΕ και έχει εγκριθεί από την ΚΟΓΕΕ.

β) Η προτεινόμενη τροποποίηση έχει σταλεί γραπτώς από τη Γ ραμματέα προς τα μέλη του Οργανισμού τουλάχιστο ένα μήνα πριν από την ημέρα της Συνέλευσης και τυχόν σχόλια ή εισηγήσεις θα τεθούν υπόψη της ολομέλειας.

16.4. Για τροποποίηση των σκοπών του σωματείου απαιτείται η συναίνεση των 3/4 του συνόλου των μελών.

Αρθρο 17: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

17.1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσουν 30% των απλών μελών. Η πρόσκληση θα αναφέρει επακριβώς τον λόγο για τον οποίο συγκαλείται και θα δίδει προειδοποίηση τουλάχιστο πέντε εργάσιμον ημερών.

17.2. Απαρτία αποτελούν τα 2/3 των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις ταμιακές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε αποτελούν απαρτία όσα μέλη παρευρίσκονται. Σε περίπτωση συνέλευσης καλούμενης από άπλα μέλη, αν δεν υπάρχει απαρτία μέσα σε μισή ώρα, η συνέλευση ακυρώνεται.

17.3. Της έκτακτης γενικής συνέλευσης προεδρεύει η Πρόεδρος του οργανισμού ή στην απουσία της μια Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αρθρο 18: Διάλυση Οργανισμού

Για τη διάλυση του Οργανισμού αποφασίζει Έκτακτη Γ ενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό αφού ενημερωθεί προηγουμένως το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΟΓΕΕ. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση χρειάζεται η έγκριση των 3/4 εγγεγραμμένων τακτικών μελών (εκτός αν τα μέλη έπαυσαν να προσέρχονται).

Η Γραμματεία της ΚΟΓΕΕ (και αν χρειάζεται της Διεθνούς Ομοσπονδίας) θα πρέπει να ενημερωθεί αμέσως για την απόφαση και να ακολουθηθούν τυχόν οδηγίες της ΚΟΓΕΕ ή του IFBPW

Τυχόν περιουσία του Οργανισμού θα περιέλθει σε αγαθοεργούς σκοπούς για τους οποίους ήθελε αποφασίσει η Συνέλευση.